Naši partneri:
Návštevnosť: TOPlist
Dnes je , meniny má
Aktuálne podujatia:
UČÍME SA PALIČKOVAŤ - kurz
Miesto: DS Bajany
Termín: 09.09.2019-30.11.2019
Zemplínske pero 2019
Miesto: ZOS Michalovce
Termín: 26.09.2019-10.12.2019
DEŇ SRDCA - prednášky, film
Miesto: Denné centrum seniorov č.4
Termín: 21.10.2019-21.10.2019
Dotyky s umením - prednáška, prezentácia
Miesto: galéria ZOS Michalovce
Termín: 22.10.2019-22.10.2019
BEZPEČNÁ JESEŇ ŽIVOTA- prezentácia, beseda
Miesto: Klub dôchodcov Tušická Nová Ves
Termín: 24.10.2019-24.10.2019
AKO SA BRÁNIŤ DROGÁM A ZÁVISLOSTIAM
Miesto: ZŠ a SŠ v okrese MI
Termín: október - november 2019-október - november 2019
Aktuálne výstavy:
Anka Demská, Z TVORBY
Miesto: galeria ZOS Michalovce
Termín: 08.10.2019-24.10.2019
MOJA DUŠA -výstava výtvarno-remeselných prác - o.z.In
Miesto: salonik galérie ZOS Michalovce
Termín: 08.10.2019-24.10.2019
Martina Vančišinová Umenie Novej Zeme
Miesto: galéria ZOS Michalovce
Termín: 26.10.2019-15.11.2019
Pripojte sa k nám:

Detašované pracovisko Sobrance

       Detašované pracovisko v Sobranciach vzniklo 1. apríla 2005. Ambíciou DP je vytvárať komplexnú ponuku kultúrnych produktov a služieb v súčinnosti s aktivitami cestovného ruchu, vo vzťahu k histórii a pamiatkam regiónu, podchytiť kultúrno-osvetové a záujmovo-vzdelávacie aktivity vo všetkých oblastiach. Stredisko zastrešuje spoluprácu so 47 obcami vrátane mesta Sobrance. Špecifikom DP je geograficky zaujímavé umiestnenie v zóne Schengenského pohraničného priestoru, kde dochádza k stretu ukrajinskej, rusínskej a maďarskej kultúry so slovenskou.  

Činnosť strediska:
-        je zameraná na plnenie úloh vyplývajúcich z Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú
         kultúru Košického  samosprávneho kraja na obdobie rokov 2008 – 2015     
-        vychádza zo zámerov projektu TERRA INCOGNITA     
-       
rešpektuje požiadavky a potreby zo strany samosprávy, škôl, školských zariadení           
         občianskych združení a  ďalších zainteresovaných inštitúcií

Záujmovo – umelecká činnosť
     Prostredníctvom postupových súťaží (výtvarná tvorba, folklór, umelecký prednes, detská dramatická tvorivosť) rozvíjame a prezentujeme tvorivosť detí, mládeže a dospelých.
     Našou snahou je vnášať kultúru do jednotlivých obcí nášho okresu, podporovať prácu folklórnych skupín, obnovovať tradičné ľudové zvyky a zachovávať ich autentickosť. Jednou z priorít  je aj zabezpečenie  evidencie o rozvoji miestnej a regionálnej kultúry

  Žánre:
-      divadlo     
-     
umelecký prednes, moderovanie, rétorika     
-      literárna tvorba           
-      folklór, tradičná ľudová kultúra, remeslá     
-      spev (zborový spev)     
-     
hudba (komorná a symfonická, menšinové žánre)     
-      výtvarníctvo, výstavy

 Mimoškolská činnosť
      V oblasti mimoškolskej výchovy a vzdelávania realizujeme  záujmové a voľnočasové aktivity s využitím inovatívnych foriem vzdelávania. Zameriavame sa na prevenciu kriminality a protidrogovú prevenciu s dôrazom na zvyšovanie právneho povedomia a informovanosti účastníkov. Pri realizácii podujatí  uplatňujeme možnosť multidimenzionálneho prístupu – spoluprácu všetkých zainteresovaných inštitúcií v regióne a oboznamovanie sa účastníkov s historickými, kultúrnymi a prírodnými špecifikami regiónu. Ďalšie aktivity smerujú k spomienkovým výročiam a oslavám v obciach. 

Oblasti:
-       výchova k národným tradíciám     
-      
spomienkové oslavy, výročia     
-      
preventívno – vzdelávacie aktivity (primárna protidrogová prevencia, prevencia     
        kriminality a civilizačných   chorôb...)     
-      
kultúrny oddych, spoločenská zábava, šport     
-      
ekologická výchova     
-      
klubová záujmová činnosť (zberateľstvo...)     
-      
občianska obradnosť

DP systematicky spolupracuje:
-       s mikroregiónmi Borolo (Baškovce, Beňatina, Hlivištia, Choňkovce, Inovce, Koňuš, Podhoroď, Ruská Bystrá, Ruskovce, Ruský Hrabovec), mikroregión Koromľa a okolie (Husák, Kolibabovce, Koromľa, Krčava, Orechová, Petrovce, Porúbka, Priekopa, Tibava, Vojnatina, Vyšné Nemecké, Záhor, RD Koromľa), Okna (Jasenov, Remetské Hámre, Ruskovce, Úbrež, Vyšná Rybnica, Vyšné Remety), Dobrá voda (Úbrež, Fekišovce, Nižná Rybnica, Veľké Revištia, Blatné Revištia, Blatné Remety, Blatná Polianka, Bunkovce, Svatuš, Kristy, Porostov, Ostrov), Uh – Olšava (Jenkovce, Sejkov, Lekárovce, Bežovce, Pinkovce, Tašuľa, Nižné Nemecké)
-        s  MVOÚnia žien Slovenska, Jednota dôchodcov, Klub dôchodcov, Poľovnícke     
        združenie DIVIAK   Porúbka     
-       so základnými a strednými školami     
-       s organizáciami v meste a okrese Sobrance participujúcimi na rozvoji spoločenského     
       
života

 

 

 

 

                                           


©2011-2013 Zemplínske osvetové stredisko- Michalovce
eMail: zos@zosmi.sk